Touro University California  •  To Serve, To Teach, To Lead